dzentric.com@gmail.com โทรศัพท์ : 0-5341-2616-9 ต่อ 123 มือถือ : 08-3571-1063

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด (Dzentric co., ltd.) เป็นบริษัทที่จำหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ นวัตกรรมด้านสารสนเทศและการสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เครือข่ายและ iOTS ฯลฯ โดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงการวิจัยการวางระบบ ให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความ ต้องการของลูกค้าประกอบด้วย

  • 1) Enterprise Software ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • คือซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรภายใน องค์กร (Enterprise Resource Planning System : ERP) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรภายในโรงงาน (Manufactory Resource Planning System : ERP) ระบบขาย (Point of Sale) ระบบบริหารงานบุคคล (HRM ) ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระบบเจ้าหนี้(SRM) ระบบบัญชี ระบบทรัพย์สิน ระบบบริหารธุรกิจ พื้นที่ให้เช่า (PMS) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลินิก ฯลฯ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งบน Desktop Computer และบนมือถือโดยใช้ทั้ง Web & Mobile Application ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ระบบ AI ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) สามารถเลือกจัดเก็บบนเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) ซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์(Server Operating System) หรือจัดเก็บ ข้อมูลบน คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารและ ดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งระบบการเข้ารหัส (Encryption) เพื่อป้องการการโจมตีของไวรัส คอมพิวเตอร์และระบบการสำรองข้อมูลตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฯลฯ

  • 2) Embeded Software and iots ระบบซอฟต์แวร์ฝังตัวและไอโอที
  • เป็นซอฟต์แวร์ฝังตัว (Firmware) ใน อุปกรณ์ระบบอิเลคทรอนิคส์หรือระบบเซ็นเซอร์และเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลผ่านไปยังระบบฐานข้อมูลกลาง Server เพื่อประมวลผลแสดงไปยังมือถือหรืออุปกรณ์แสดงผลอื่นๆโดยต้องอาศัยระบบเครือข่ายโพรโตคอล ที่สามารถรับ-ส่งคัดกรองประมวลผลข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในซอฟต์แวร์ที่ต้องการเช่น ระบบตรวจวัด คุณภาพอากาศ PM2.5, PM10, PM1.0 อุณหภูมิความชื้นและระบบจอดรถอัจฉริยะ(Smart Parking)

  • 3) Digital Content ดิจิทัลคอนเทนท์
  • เป็นซอฟต์แวร์สร้างระบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพสำคัญในรูปแบบดิจิตอลในด้านการแพทย์การการสร้างภาพยนตร์ Animation ภาพ3มิติหนังสั้น ตัดต่อคลิปวิดีโอ AR, VR การจัดประชุม สัมมนาประกวดแข่งขัน ผลิตและ พัฒนาระบบสารสนเทศการ สร้างและพัฒนา Web Site

ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทคำนึงถึง

1) ด้านเทคนิค

ปัจจุบันองค์ความรู้ ภาษาและเครื่องมือใหม่ๆที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีการพัฒนาก้าวหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง เทคนิคการเขียนโค้ด การสร้างเฟรมเวิร์ค (Frame Work) เพื่อช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รวดเร็ว การสร้างฐานข้อมูล การออกแบบ UI/UX สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ตลอดจนการทดสอบระบบ จนถึงการส่งมอบระบบให้ลูกค้าต้องมีระบบมากขึ้น เช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องเตรียมเข้า (Pre ISO) หรือ ผ่านการรับรองเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC29110 เป็นต้น ในอดีตระบบซอฟต์แวร์มีข้อจำกัดโดยถูก พัฒนาอยู่บนแพลตฟอร์ม (Platform) ในระบบใดๆเท่านั้น ไม่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม เช่นซอฟต์แวร์ ระบบแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ลูกข่าย-แม่ข่าย (Client-Server) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ระบบ แพลตฟอร์มที่ทำงานคอมพิวเตอร์บนเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือไม่สามารถเชื่อมการทำงานระบบ แพลตฟอร์มใช้งานบนคอมพิวเตอร์มือถือ (Mobile Computer)

2) ความต้องการลูกค้า

การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านมาลูกค้าที่ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมใช้งานระบบ ซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) เป็นส่วนใหญ่การบริหารงานจะถูกแยกเป็นแผนกๆ การทำงานจะเป็นระบบที่แน่นอนไม่ซับซ้อนตรวจสอบง่าย ต้องใช้เวลาเพื่อสรุป รับ-ส่งข้อมูลรายงานผล การดำเนินงานแต่ละแผนกเป็นลำดับขั้นจนไปถึงผู้บริหาร ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้งาน ผ่านคอมพิวเตอร์มือถือได้ถูกพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากโดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายที่มีความรวดเร็วและมี ความเสถียรถูกพัฒนาจนถึงระบบ (4-5G) ซอฟต์แวร์บนระบบมือถือ (Mobile Application) ก็มีอยู่2ค่ายทั้ง ระบบ IOS ระบบ Android ต่างก็ถูกพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือมีอยู่มากมายสามารถใช้ทดแทนการ สื่อสารทางโทรศัพท์รุ่นเก่าได้ดีกว่า จนกลายเป็นระบบ Social Media ต่างๆ การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการ ทำงานเป็นระบบดิจิทัล (Digital Transformation) บนแต่ละแพลตฟอร์มผ่านอุปกรณ์ต่างๆ (Devices) ที่ สามารถเชื่อมโยงข้ามแพลตฟอร์มการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง การบริหารงานสมัยใหม่จำเป็นต้องมี ระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมโยงแต่ละแผนกการทำงานยังเป็นระบบที่แน่นอน สามารถสรุป รับ-ส่ง ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานแต่ละแผนกเป็นลำดับขั้น เป็นระบบ Realtime จนไปถึงสามารถสรุปรายงาน งบการเงินให้ผู้บริหารได้โดยผู้บริหารสามารถทำงานที่ใดๆก็ได้ผ่านซอฟต์แวร์ระบบมือถือรับ-ส่งข้อมูล ข้ามแพลตฟอร์มเข้าไปถึงข้อมูลในบริษัทโดยมีความมั่นคงปลอดภัยตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บริการ

ออกแบบ ให้บริการ และให้คำปรึกษาด้าน Application ทั้ง Web Based Client-Server และ Networking ระบบ HIS RIS & PACS ของโรงพยาบาลและคลินิก

การติดตามดูและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม้มีระยะทางไกล

SOFTWARE SOLUTION

ให้บริการทางด้านการพัฒนาซอฟ์ตแวร์สำหรับองค์กรและโปรแกรมสำเร็จรูป

WEBSITE APPLICATION

ให้บริการทางด้านการออกแบบและการพัฒนา Website & Mobile Applications

ลูกค้า

เว็บไซต์

Dzentric เป็นบริษัทรับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งแบบเว็บสำเร็จรูป และเว็บที่ทำการพัฒนาขึ้นมาากทีมงานของเราเอง มีการให้บริการหลังการส่งมอบเว็บไซต์ให้แก่ลูกค้า (ตามระยะเวลาที่กำหนด) มีบริการรับจัดทำโปรโมทเว็บ (SEO) สำหรับท่านที่ต้องการให้เว็บไซต์ติดอันดับในหน้า Google

โปรแกรม

โปรแกรมสำเร็จรูป

ติดต่อทดลองใช้โปรแกรม

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด ( Dzentric )
1/1-8 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล

dzentric.com@gmail.com